Disclaimer

UBA Belgium (United Brands Association)
Buro & Design Center, Esplanade 1 box 8, 1020 Brussels. 

e-mail (secretariaat) : carmen@ubabelgium.be
Tel. 02 881 03 70

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt op regelmatige basis bijgewerkt. Toch is het mogelijk dat er hier en daar iets over het hoofd gezien werd. Aarzel dan ook niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan per e- mail naar gregory@ubabelgium.be of per brief naar ons adres.

UBA garandeert niet dat alle informatie correct, compleet en bijgewerkt is. UBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit uw toegang of gebruik van deze site.

Respect voor de wetgeving

UBA vraagt aan al zijn contacten en leden om alle wetgeving te respecteren, in het bijzonder de wetten tot bescherming van de economische mededinging. In dat kader wijst UBA erop dat elk contract tussen de adverteerder en zijn medecontractant deel uitmaakt van een strikt bilaterale relatie tussen beide partijen. UBA mag In geen enkel geval prijsaanbevelingen doen, noch mag dit als dusdanig geïnterpreteerd worden.

Wij vragen al wie onze vergaderingen bijwoont zich aan deze regels te houden. In elke vergaderzaal liggen er flyers met onderstaande tekst ter herinnering.

"Competition Law" Checklist for meetings

The purpose of the UBA is to represent the interests of advertisers and to act as a forum for legitimate contacts between members of the advertising industry. UBA will not be used to further any anti-competitive conduct, or to engage in activities that could violate any antitrust or competition law. 
The UBA shall not enter into any discussion, activity or conduct that may infringe, on its part or on the part of its members, any applicable competition law. 
The UBA encourages all its contacts and members to respect the law. All elements mentioned in the checklist apply not only to discussions in formal meetings but also to informal discussions before, during and after meetings.

Do not
Discuss, exchange and publish information which is not in conformity with competition law, including

 • non-public information relating to prices and sales terms
 • Individual company data on costs
 • trading terms and conditions with third parties, including purchasing strategy, terms of supply, trade programs or distribution strategy
 • commercial sensitive information
 • confidential information on marketing, communication and advertising strategy
 • decisions to exclude specific suppliers
 • decisions to stop buying or selling specific services and products

Do

 • have an agenda and minutes
 • limit meeting discussions to agenda
 • protest any discussion or meeting activities which appear to violate this checklist
   

Inschrijvingsvoorwaarden

De zich inschrijvende persoon, onderneming of organisatie waarborgt uitdrukkelijk dat de meegedeelde gegevens volledig, ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw zijn. Als zodanig is het niet-leden uitdrukkelijk verboden om op onrechtmatige wijze aanspraak te maken op enige voordelen die het UBA-lidmaatschap met zich zou meebrengen. 

Externe consultants of personen met soortgelijke posities worden niet beschouwd als deel uitmakend van de onderneming of organisatie die over het UBA-lidmaatschap beschikt. Personen die dergelijke posities bekleden kunnen dan ook geen aanspraak maken op voordelen die een eventueel UBA-lidmaatschap met zich mee zou meebrengen. In geval van twijfel of onduidelijkheid hieromtrent beschikt UBA over een exclusieve en vaststaande beslissingsbevoegdheid. Een schriftelijke bevestiging vanwege UBA aangaande de al dan niet toekenning van voordelen verbonden aan het UBA-lidmaatschap is in elk geval noodzakelijk in geval van twijfels of geschil.

UBA behoudt zich het uitdrukkelijke en exclusieve recht voor om elke -al dan niet vervolledigde- inschrijving voor één van haar evenementen of activiteiten te allen tijde, zonder schadeloosstelling en zonder opgave van motivering, te weigeren.