Privacy

Gebruiksvoorwaarden en beleid ter bescherming van privé-leven en persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking is:

UBA (Unie van Belgische Adverteerders)
Buro & Design Center, Esplanade 1, box 8, 1020 Brussel
e-mail: carmen@ubabelgium.be
Tel. : 02 881 03 70

UBA is een geregistreerd merk toebehorend aan United Brands Associaton. De naam van het domein “ubabelgium.be” (en "trendsday.be") is voorbehouden voor UBA.

UBA heeft deze informatiesite opgericht om de bezoekers van het openbare deel de mogelijkheid te geven kennis te maken met de vereniging. De UBA-leden krijgen via een login en wachtwoord toegang tot de informatie en diensten die voorbehouden zijn voor leden.

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers en leden die de site van de UBA bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Wanneer u zich op de site begeeft, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze weigert, wil dan deze site niet raadplegen. Noteer ook dat de gebruiksvoorwaarden bij wijlen gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Naleving van de Belgische wet op het privé-leven en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

UBA respecteert het privé-leven van de bezoekers, al dan niet UBA-lid, van deze site. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site aan de UBA worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw inschrijving, uw informatie-aanvragen of bij uw inschrijvingen voor onze activiteiten. Deze persoonsgegevens worden bewaard en opgenomen in een data-bestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informaties en/of activiteiten die eigen zijn aan de UBA.

Uw gegevens worden gebruikt:

  1. voor ons administratief beheer van de leden/niet-leden;
  2. om u op de hoogte te houden van relevante informatie en van het aanbod van onze diensten, conform de objectieven van onze vereniging
  3. om activiteiten waarvoor u zich geregistreerd heeft in goede orde te laten verlopen
  4. Om netwerken tussen deelnemers tijdens live en digitale activiteiten mogelijk te maken

Wij beschouwen deze toepassingen als een gerechtvaardigd belang aangezien u zich expliciet geregistreerd heeft bij onze vereniging.

In geen enkel geval zullen de ingewonnen persoonlijke gegevens noch aan derden verkocht, noch gebruikt worden voor niet voorziene doeleinden. UBA kan gegevens wel delen met verwerkers voor specifieke organisatorische doeleinden: het creëren van badges op evenementen; het verzenden van drukwerk zoals uitnodigingen, brochures en jaarverslag; het verwerken van persoonsgegevens voor het goede verloop van activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang u een organisatie vertegenwoordigt die lid is van UBA, of indien u geen lid bent, zolang dit relevant is om u te informeren over de activiteiten van UBA.

Conform de Wet op het Privé Leven, nl. de Wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 April 2016,  beschikt u bij UBA over de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

  • Recht van inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar

In dit geval kunt u dit melden via e-mail naar carmen@ubabelgium.be of een brief schrijven naar volgend adres:
UBA
Carmen Lopez
Buro & Design Center
Esplanade 1 Box 8
1020 Brussel

Klachten kan u ook steeds richten aan de Gegevensbeschermings Autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel.:  +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be