Opinie door Marc Dupain: Beperk regulering en promoot zelfregulering

Marc Dupain.jpg

UBA identificeerde een reeks van uitdagingen voor merken en adverteerders in 2019. Het promoten van de zelfregulering in ons vakgebied, om aldus complexe regulering te vermijden, is één van de belangrijke aandachtspunten. En daarin speelt de Raad voor de Reclame (RvdR) een prominente rol. Marc Dupain, general manager WE MEDIA en voorzitter RvdR, kadert de problematiek.

De samenleving is steeds gevoeliger voor allerlei thema’s en dat is terecht. Publicitaire boodschappen, sensibiliserende of wervende campagnes zetten mee de toon in onze cultuur. Ze creëren mee de sfeer waarin we leven, ze bepalen de kleur van onze omgangsvormen en zetten mee de toon van de manier waarop we met elkaar omgaan.  De sector is zich daarvan bewust en getuigt op dat vlak van een grote volwassenheid.

“A problem ignored, a crisis invited”

Alle deelnemers - merken, bureaus en media - nemen die verantwoordelijkheid ten volle op binnen de Raad voor de Reclame en de JEP waar betwiste campagnes worden beslecht.  Samen ijveren we voor een eerlijke, transparante en ethische communicatie die gedreven is door waarden. “A problem ignored, a crisis invited” was ooit een slagzin van Henry Kissinger die de sector vandaag goed samenvat. Gevoelige thema’s en belangrijke tendensen worden snel gespot en leiden tot bijsturing van de regelgeving en tot een snelle doorstroming van die informatie naar adverteerders, reclamebureaus en media.

In 2018 is hard gewerkt aan nieuwe codes en afspraken voor communicatie over en rond belangrijke actuele onderwerpen zoals alcohol, gender, stereotypering, native advertising en influencers om er maar enkele belangrijke te noemen. Nieuwe afspraken komen ook steeds tot stand in voortdurend overleg met de bevoegde overheden, wetenschappelijke instellingen en allerlei belangengroepen om elke mogelijke invalshoek te vatten en de betrokkenheid met de samenleving te vergroten. De Raad voor de Reclame ontving trouwens een positieve waardering van de bevoegde minister voor de snelle invoering van duidelijke afspraken voor influencers.

Preventie is cruciaal. Adverteerders en bureaus kunnen hun campagnes voorleggen aan de JEP voor een advies dat hen zekerheid geeft bij een eventuele klacht en procedure. Regelmatig sensibiliseert de Raad met de betrokken organisaties om hiervan zeker gebruik te maken. Bij aanvang van het jaar herinneren we u hier graag opnieuw aan. De JEP kan binnen een zeer kort tijdsbestek van ongeveer een week en in alle confidentialiteit een bindend advies geven.

Wij zullen met de sector onze rol als protagonisten en bewakers van een eerlijke, ethisch verantwoorde communicatie blijven vervullen. De samenwerking met overheden, belangengroepen en onafhankelijke experts verloopt vandaag constructief in ons land. We roepen de overheden op om dit voort mee uit te dragen en te ondersteunen zeker in tijden van toenemende regulering rond vele verschillende thema’s en dat op meerdere niveaus.  In een volwassen samenleving nemen de betrokken spelers hun volle verantwoordelijkheid en krijgen ze daarvoor ook de ruimte en de steun van de overheden.

Dichtbij de bron kan je het best voorkomen en bijsturen. Laat ons dit blijven doen ook in 2019. 

De opinies in deze bijdrage zijn eigen aan de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de opinie van UBA.