Unstereotype Communication bij CSA: Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Joelle Desterbecq_CSA.jpg

Gelijkheid, diversiteit en inclusie vormen de rode draad in de dagelijkse activiteiten van de CSA. Het zijn drie kernwaarden op basis waarvan de diensten van audiovisuele media worden gecontroleerd of gereguleerd, maar die eveneens een rol spelen in de verschillende activiteiten in de nasleep van die controle. Zo komt het dat in de onderzoeken van de CSA zoveel aandacht wordt besteed aan gelijkheid, diversiteit en inclusie, die de drijvende kracht vormen achter haar politiek van internationale samenwerking, sensibilisering en dialoog met andere actoren in de sector. Een opinie door Joëlle Desterbecq.

Gelijkheid, diversiteit en inclusie vormen het uitgangspunt in elk onderzoek van de CSA, die de drijvende kracht is achter de Barometer van Gelijkheid en Diversiteit in de diensten van audiovisuele media in de Franse Gemeenschap. In 2017 onderzocht de CSA voor het eerst hoe mannen en vrouwen vertegenwoordigd zijn in de commerciële communicatie: 2.756 reclamespots en meer dan 17 uur aan content werden bekeken. Uit die studie blijkt dat mensen die carrière willen maken in de reclame nog vaak een andere positie, functie of rol 'toebedeeld' krijgen op basis van hun geslacht. Het aantal communicatiebureaus dat al van die stereotiepe voorstelling is afgestapt, of toch naar dat doel toewerkt, is nog vrij beperkt.

Gelijkheid, diversiteit en inclusie staan centraal in haar politiek van internationale samenwerking. In het kader van een samenwerkingsproject tussen Tunesië en de Franse Gemeenschap voerde de CSA samen met haar Tunesische tegenhanger HAICA (Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle) een onderzoek naar de functies die vrouwen in de Belgische en Tunesische audiovisuele media bekleden en naar hoe sterk ze daar vertegenwoordigd zijn. De studie kwam er nadat beide regulatoren ervaringen en praktijken hadden uitgewisseld op het vlak van regulering en onderzoek.

Ook op Europees niveau rijpen steeds meer projecten rond dat thema. De CSA werkte mee aan de projecten van het EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) voor een grotere genderdiversiteit en kreeg in november 2018 het voorzitterschap toegewezen van de werkgroep 'gender diversity' van de ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Regulators, die door de Europese Commissie in het leven werd geroepen). Het doel van deze werkgroep bestaat erin concrete voorbeelden op Europese schaal te delen en de talrijke bestaande methodes die meer inzicht geven in de problematiek op te waarderen.

Ten slotte zet de CSA zich in om burgers en actoren in de audiovisuele sector gevoelig te maken voor gelijkheid, diversiteit en inclusie. Bijvoorbeeld:

  • Na het recentste jaarverslag van de Franstalige openbare omroep, werd de dialoog opgestart tussen de CSA en de RTBF om naar meer gelijkheid en diversiteit te streven, zowel in de reclamespots als in de personeelsadministratie.
  • De resultaten van de Barometer en de inspanningen van het Opleidingssecretariaat van de CSA inzake gelijkheid en diversiteit worden voorgesteld aan de studenten die een opleiding reclame, IT of communicatie volgen.
  • Tot slot werd in navolging van de publicatie van de Barometer van Gelijkheid en Diversiteit een constructieve dialoog met de UBA aangevat voor een charter voor reclame zonder stereotypen!

De CSA wil die weg van dialoog en sensibilisering van de hele audiovisuele keten, van productie tot uitzending, verder bewandelen. Alle actoren in die keten dragen immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de beelden en boodschappen die ze onze huiskamer in sturen. Bovendien blijkt die denkoefening over de sociale en ethische belangen van de mediaberichtgeving niet onverenigbaar met strategische doelstellingen. Beide uitdagingen kunnen in overeenstemming gebracht worden in een context waar elk individu zichzelf opnieuw uitvindt.

Strategy Diversity & Inclusion