Executive Forum 2015-04-27

exec.forum2015_04_27.jpg
“Bescherming van de privacy”, met staatssecretaris Bart Tommelein

Op 27 april organiseerde UBA haar vijfde Executive Forum. Op het UBA Executive Forum brengen we een beperkt aantal leden-adverteerders samen in een prestigieuze setting voor een open gedachtenwisseling rond een specifiek en actueel thema uit ons vakgebied. Het thema van deze sessie was ‘privacy’. Daartoe nodigden we staatssecretaris voor privacy Bart Tommelein uit die het regeringsstandpunt in deze materie uitgebreid toelichtte en actief deelnam aan het debat.

Het uitgangspunt was het reeds gepubliceerde standpunt van UBA inzake de ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’.

De concrete aanbevelingen van het UBA Executive Forum kunnen als volgt samengevat worden:

  • Adverteerders en mediabedrijven moeten op een transparante en professionele manier omgaan met het verzamelen en bijhouden van consumentengegevens. De consument heeft het recht om te weten waarvoor zijn data zullen gebruikt worden. Hij heeft ook het recht op inzage van deze gegevens. Het uitwisselen van de gegevens met derden kan alleen met toestemming van de consument. 
  • De consument moet zelf de keuze kunnen maken om al dan niet toe te laten om zijn gegevens te (blijven) gebruiken. In regel is UBA voorstander van een opt-out formule, al kan voor sommige specifieke toepassingen een opt-in te verkiezen zijn.
  • Er is een duidelijk verschil tussen enerzijds het functioneel gebruik van klantengegevens voor operationele doeleinden, en het gebruik voor commerciële doeleinden. De regelgeving rond privacy moet rekening houden met de doelstelling van de exploitatie van de consumentengegevens.
  • Internationale adverteerders zijn voorstander van een uniforme regelgeving die in alle landen van de Europese Gemeenschap op dezelfde manier van toepassing is. Daarbij moet de regelgever zich ervan bewust zijn dat een eventuele strengere wetgeving in Europa tov andere regio’s een competitief economisch nadeel kan impliceren voor Europa.
  • Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de veiligheid van de gegevens.
  • Adverteerders, en vooral de kleine en middelgrote ondernemingen, vragen om aandacht te hebben voor een zo eenvoudig mogelijke administratieve omkadering.
  • Over deze punten was er een eensgezindheid tussen de staatssecretaris en de aanwezige leden-adverteerders.

Tot slot werd het idee geopperd om -in afwachting en ter aanvulling van een Europese en Belgische regelgeving- een zelfreguleringsorgaan op te richten dat een aantal criteria zou bepalen en opvolgen om op een duurzame en transparante manier om te gaan met consumentengegvens zoals hiervoor beschreven. Dit idee zal verder geëvalueerd worden binnen UBA EXCO en zal voorgelegd worden aan de Raad voor de Reclame.

Download de documenten in pdf.

Documenten

Content Media