De regels voor en de controle op de reclame voor alcoholhoudende dranken worden versterkt

De reclame voor alcoholhoudende dranken wordt onderworpen aan strengere regels en meer preventie.

Zo zullen de leden van de Federatie van Belgische Brouwers en Vinum Et Spiritus voortaan een advies moeten aanvragen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) voorafgaandelijk aan de verspreiding van elke nationale audiovisuele campagne.

In het geval van herhaalde inbreuken zal de JEP boetes kunnen opleggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro.

Bovendien zal voortaan een vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid uitgenodigd worden, in de hoedanigheid van expert, op de vergaderingen van de JEP voor wat betreft de klachtendossiers met betrekking tot reclames voor alcoholhoudende dranken. De vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid zal dus belast zijn met het communiceren van zijn expertise aan de Juryleden waarna deze laatsten zullen beraadslagen en een finale beslissing nemen.

Hiervoor hebben de Raad voor de Reclame, de Federatie Vinum Et Spiritus en deze van de Belgische Brouwers een akkoord gesloten in overleg met de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie, Maggie De Block.

Deze nieuwe regels zijn opgenomen in een addendum bij het Convenant van 2005 inzake de reclame voor alcoholhoudende dranken. Ze zullen in werking treden vanaf 2 september 2019.

Media