UBA vraagt soepeler standpunt voor analytische cookies

cookies.jpg

Verschillende vakfederaties en belangenverenigingen (waaronder ACC, BAM, FeWeb, SafeShops.be en UBA) hebben in samenwerking met Sirius Legal Business Law Firm bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA) hun bezorgdheid geuit over het standpunt van de GBA over cookies voor statistische en analytische doeleinden.

De wijze waarop GBA deze regels vandaag toepast hebben een zware praktische, financiële en technische impact op bedrijven die online actief zijn. Dit staat niet in verhouding tot de rechten van de betrokkenen wiens gegevens door zulke statistische of analytische cookies verzameld en verwerkt worden.

Het gebruik van statistische of analytische cookies op websites en zeker op webshops is economisch, praktisch en technisch noodzakelijk. Tot eind 2019 heeft de Belgische overheid steeds -al dan niet stilzwijgend- aanvaard dat voor het plaatsen van statistische of analytische cookies een soft opt-in of impliciete toestemming voldoende was. Sinds enkele maanden communiceert de GBA dat een actieve en voorafgaande, vrije toestemming altijd vereist is voorafgaand aan het plaatsen van statistische of analytische cookies. In onze buurlanden is voor het gebruik van dergelijke cookies niet steeds de expliciete voorafgaande toestemming vereist.


De e-commerce en online marketingsector dreigt economische schade te lijden en ondergaat hierdoor een concurrentienadeel in vergelijking met websites en webshops uit de buurlanden. Recente technologische ontwikkelingen hebben bovendien tot gevolg dat bedrijven mogelijks gaan kiezen voor alternatieven voor het gebruik van klassieke analytische of statistische cookies die veel minder transparant zijn en die veel minder respect hebben voor de rechten van de betrokkenen. Om die reden dringt een soepelere interpretatie op korte termijn en een aanpassing van de regelgeving op middellange termijn zich op.

De sector vraagt een duidelijk standpunt vanwege de Belgische GBA, dat aansluit bij het reeds vermelde standpunt van de Franse CNIL. Zij vraagt dat voorafgaande toestemming niet vereist is voor analytische cookies wanneer ze voldoen aan acht voorwaarden:

  1. informatieverplichting;
  2. eenvoudig beschikbaar opt-out mechanisme;
  3. de verzamelde gegevens niet samen verwerken met andere gegevens;
  4. enkel gebruikt voor anonieme statistieken;
  5. analytics mag niet gebruikt worden om de gebruiker naar andere websites te volgen;
  6. het IP adres mag enkel toelaten om te bepalen in welke stad de gebruiker zich 
bevindt (concreet betekent dit dat de laatste twee bytes moeten verwijderd worden);
  7. Beperking in de tijd van 13 maanden sinds eerste bezoek voor cookies die de 
traceerbaarheid van de gebruiker of het IP adres mogelijk maken;
  8. Beperking in de tijd van opnieuw 13 maanden voor de ruwe gegevens die een 
identificatie mogelijk maken.

Dit heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van statistische of analytische cookies. Elk gebruik van marketing cookies, tracking cookies of cookies waarmee gegevens gedeeld worden met derde partijen vereist absolute transparantie en een expliciete, voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming.

Dit standpunt is overgemaakt aan GBA en wij wachten met ongeduld op hun antwoord.

Data & Technology Media