10 TIPS om uw wedstrijd vlot en vlekkeloos te laten verlopen

Legal aspects wedstrijd

Meer en meer adverteerders organiseren wedstrijden op social media om hun producten en diensten te promoten. Het betreft een doeltreffende strategie die enerzijds visibiliteit creëert, en anderzijds er toe leidt dat adverteerders nieuwe data van consumenten bekomen, zoals bv. e-mailadressen en telefoonnummers. Slimme zet dus.

Echter – en dat weten adverteerders vaak niet – zijn er tal van strenge wetgeving en regels verbonden aan het verloop van een wedstrijd, die gerespecteerd dienen te worden om te vermijden dat een wedstrijd als onwettig wordt beschouwd, met hoge boetes tot gevolg.

Beter voorkomen dan genezen. Daarom geven wij jullie 10 TIPS mee, die ervoor zullen zorgen dat een wedstrijd vlot en vlekkeloos kan verlopen, zonder juridisch staartje:

TIP 1

Zorg ervoor dat de wedstrijd buiten het toepassingsgebied van een loterij of kansspel valt, om te vermijden dat je aan tal van extra verplichtingen onderworpen bent.

Loterij: een loterij is een verrichting waarbij de deelnemers iets kunnen winnen uitsluitend door de werking van het toeval. Een loterij is in principe verboden, tenzij de loterij wordt georganiseerd door de Nationale Loterij of er een samenwerking is met een erkende liefdadigheidsinstelling.

Kansspel: er is sprake van een kansspel wanneer de speler iets kan winnen, niet louter door de werking van het lot, maar door een samenspel van het lot én een fysieke of intellectuele inspanning. Kansspelen waaraan een inzet (zoals het moeten betalen van een bedrag enkel en alleen om te mogen deelnemen) verbonden is (met andere woorden: geen gratis deelname), is onderworpen aan de strenge wetgeving op kansspelen, en de nodige vergunningen hiervoor dienen te worden bekomen bij de Kansspelcommissie.

TIP 2

Let er dus op dat de deelname aan de wedstrijd gratis is en dat er een minimum aan fysieke intellectuele inspanning

Gratis deelname: deelname aan de wedstrijd moet gratis zijn, zo niet wordt de wedstrijd als kansspel gekwalificeerd. Echter is het niet verboden om een aankoopverplichting te koppelen aan de deelname van de wedstrijd, voor zover er uiteraard geen oneerlijke handelspraktijken mee gemoeid zijn.

Let wel op dat de prijs van de aankoop de correcte en gebruikelijke prijs is, en niet dus wordt verhoogd om eventuele andere kosten (verbonden aan de wedstrijd) te dekken.

Minimum aan fysieke of intellectuele inspanning: Om te vermijden dat een wedstrijd wordt gekwalificeerd als loterij is vereist dat een minimum aan fysieke of intellectuele inspanning wordt verwacht van de deelnemers, zoals bv. het antwoorden op een vraag (waarvan het antwoord niet evident is (TIP 3)) of het sturen van een originele foto, … Zodra er sprake is van een fysieke of intellectuele inspanning, ook al is deze beperkt, en dus het louter toeval wordt uitgesloten om te kunnen winnen, valt men buiten het toepassingsgebied van een loterij.

TIP 3

Hoe vermijden dat de wedstrijdvraag te voor de hand liggend is en de wedstrijd bijgevolg als loterij kan worden gekwalificeerd

Een wedstrijdvraag zoals “like onze pagina en maak kans op een prijs” is verboden, bij gebreke aan een minimum aan fysieke of intellectuele inspanning.

Zorg er dus voor de deelnemers een minimum aan moeite moeten doen, vooraleer zij kans kunnen maken op een prijs.

TIP 4

Wat indien er meerdere deelnemers correct op de wedstrijdvraag hebben geantwoord, maar er slechts 1 of een beperkt aantal prijzen voorzien zijn?

Indien er verschillende deelnemers correct op de wedstrijdvraag hebben geantwoord, maar er slechts 1 of een beperkt aantal prijzen voorzien zijn, is het mogelijk een beperkt aantal winnaars te bepalen aan de hand van bv. een schiftingsvraag, de snelheid of het lot.

Gezien er inderdaad in eerste instantie een minimum aan fysieke of intellectuele inspanning werd gevraagd aan de deelnemers, en op basis hiervan de potentiële winnaars zijn bepaald en aldus het loutere toeval is uitgesloten, mag het lot nadien een bijkomende rol spelen.

TIP 5

Zorg dat alle communicatie over winnaars en prijzen duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar is

Het is belangrijk dat de juiste informatie aan de deelnemers wordt meegedeeld. Vermijd dus slogans zoals “Neem deel aan onze wedstrijd en win een prijs”, gezien de deelnemers op basis van deze informatie kunnen en mogen verwachten dat aan een deelname sowieso een prijs is verbonden. Een slogan zoals “Neem deel aan onze wedstrijd en maak kans op één van onze prijzen” is daarom voorzichtiger.

TIP 6

Voorzie een wedstrijdreglement dat gemakkelijk ter beschikking staat van de deelnemer

Een wedstrijdreglement is niet verplicht maar sterk aangeraden voor een goed verloop van de wedstrijd, en vooral om geschillen met deelnemers te vermijden. Naast de selectiecriteria voor de winnaars (zie TIP 4 en 5) dienen eveneens clausules te worden voorzien met betrekking tot de aansprakelijkheid van de adverteerder, persoonsgevens (GDPR-regelgeving), eventuele wijzigingen tijdens de duur van de wedstrijd, aanvaarding & toepassing reglement, toepasselijk recht en geschillen, ….

Wees er daarnaast van verzekerd dat de personen die deelnemen gemakkelijk toegang hebben tot de inhoud van het wedstrijdreglement, opdat men op de hoogte is van alle regels, alvorens men aan de wedstrijd kan deelnemen. Dit kan bv. aan de hand van een hyperlink toe te voegen met directe toegang tot het wedstrijdreglement. Idealiter voeg je een vakje toe om aan te vinken “gelezen & goedgekeurd”, maar dat is niet verplicht.

TIP 7

Voorzie duidelijke selectiecriteria indien de winnaar wordt gekozen op basis van een creatieve input, zoals een originele foto, een innovatief idee, een grappig verhaal of romantisch gedicht

Vaak zal een winnaar gekozen worden op basis van een eerder subjectieve selectie. Toch zal men de keuze van de winnaars op één of andere manier dienen te verantwoorden aan de deelnemers. Duidelijke criteria zullen bijgevolg op voorhand dienen te worden meegedeeld aan de deelnemers op basis waarvan de winnaars zullen worden gekozen. Deze criteria, zoals bijvoorbeeld “originaliteit, persoonlijkheid, humor, de motivatie, …” worden idealiter uiteengezet in een wedstrijdreglement (zie TIP 6).

TIP 8

Hou rekening met de strenge voorwaarden van Facebook

Indien de wedstrijd wordt georganiseerd op sociale media platformen, zoals Facebook of Instagram, dient hun beleid te worden gerespecteerd. De algemene voorwaarden van Facebook stellen dat de volgende functies niet mogen worden gebruikt:

  • Share-functie: “Deel deze pagina en win!” of andere “Like, Share & Win” acties zijn niet toegestaan door Facebook: het is verboden om persoonlijke tijdlijnen te gebruiken om promotie te maken;
  • Deelnemers vragen om zichzelf te taggen in een foto (van vb. de te winnen prijs) waar ze zelf niet opstaan: volgens de regels van Facebook moet een tag altijd bij een persoon geplaatst worden;
  • Deelnemers vragen om deel te nemen door berichten of foto’s op hun persoonlijk profiel te posten.

In het wedstrijdreglement dient daarenboven te worden gepreciseerd dat noch Facebook, noch Instagram aansprakelijk kunnen worden gesteld, en zij de wedstrijden evenmin beheren of sponsoren.

TIP 9

Wat is dan wel mogelijk indien een wedstrijd wordt georganiseerd op Facebook?

Uit TIP 8 blijkt inderdaad dat er heel wat beperkingen door Facebook worden opgelegd. Volgende acties blijven echter wel mogelijk om een wedstrijd op social media aantrekkelijk te maken, rekening houdende met TIP 2 en 3:

  • de FB-pagina te liken van de adverteerder;
  • te reageren op geposte berichten of foto’s;
  • iets te posten op de FB-pagina van de adverteerder.

TIP 10

Bij twijfels of vragen : 1 adres : AdaStone

Nog twijfels of vragen? Wij staan jullie graag bij! Neem gerust contact met ons op via de UBA legal line.