Nieuwe beschermingsmaatregelen op digitale platforms

DSA_DMA_Internet Security.jpg

Op 16/11/2022, treedt de wet op de digitale dienstverlening (DSA) in werking. De DSA heeft tot doel onlinegebruikers te beschermen tegen illegale, schadelijke en gevaarlijke inhoud.

In december 2020 presenteerde de Europese Commissie twee wetsvoorstellen om digitaal te reguleren: de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA). De DMA is op 1 november 2022 in werking getreden, maar de regels gelden pas vanaf mei 2023. 

De DSA en de DMA vormen de pijlers van een nieuwe digitale regelgeving, waarin de Europese waarden naar voren komen. Zij definiëren een kader dat zowel is aangepast aan de uitdagingen van de marktmacht van de digitale reuzen als aan de noodzaak om de gebruikers te beschermen, en tegelijkertijd een evenwicht te bewaren dat bevorderlijk is voor de innovatie in de digitale economie.

Het gaat erom het beginsel in praktijk te brengen dat wat offline illegaal is, ook online illegaal is.

Maar op wie heeft de DSA betrekking?

De DSA is van toepassing op alle online-tussenpersonen die diensten verlenen in de Europese Unie (EU). Dit omvat webhosts, zoekmachines, sociale netwerken en online marktplaatsen.

Voor deze actoren gelden verplichtingen die in verhouding staan tot hun omvang en hun publiek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zeer grote platforms en zoekmachines met meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de EU, waarvoor aanvullende verplichtingen gelden, en kleinere bedrijven.
Kleinere bedrijven die de drempel van 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de EU niet halen, zijn vrijgesteld van een deel van de verplichtingen van de tekst.

Wat zijn de verplichtingen voor de platforms?

Zij moeten met name:

 • transparant zijn over hun beleid inzake inhoudsmatiging, aanbevelingssystemen en reclame
 • de rechten van de gebruikers waarborgen door middel van meldingsmechanismen en interne klachtenbehandeling,
 • versterkte maatregelen nemen om minderjarigen online te beschermen,
 • voor marktplaatsen, om zorgvuldig om te gaan met verkopers die hun producten of diensten te koop aanbieden op hun online platform.

Bovendien zullen platforms niet langer in staat zijn om :

 • op het platform gerichte reclame aan minderjarigen te tonen, op basis van hun persoonsgegevens,
 • gerichte reclame weergeven op basis van gevoelige gegevens van gebruikers (geslacht, politieke opvattingen, seksuele geaardheid, enz,)
 • het gebruik van interfaces die erop gericht zijn gebruikers te manipuleren of te misleiden in hun keuzes.

Hoe zit het met zeer grote platforms?

Voor de zeer grote platforms geldt een verscherpte waakzaamheid. Zij zullen de systeemrisico's die zij veroorzaken moeten analyseren en passende maatregelen moeten nemen om deze risico's te beperken. Deze risico's omvatten:

 • de verspreiding van illegale inhoud,
 • risico's van schending van de grondrechten (bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, eerbiediging van de menselijke waardigheid),
 • manipulatie van diensten die de democratische processen en de openbare veiligheid kunnen aantasten,
 • de verspreiding van inhoud die gendergerelateerd geweld bevat of schadelijk is voor de bescherming van minderjarigen, de volksgezondheid en het lichamelijk of geestelijk welzijn van de gebruikers.

En wat gebeurt er als de verplichtingen niet worden nagekomen?

Als een platform de regels van de wetgeving overtreedt, kan het een boete krijgen die kan oplopen tot 6% van zijn totale omzet.In de ernstigste gevallen kan deze boete worden aangevuld met een tijdelijke maatregel tot beperking van de toegang tot de dienst.

Voor meer informatie kunt u de pagina over de DSA op de website van de Europese Commissie raadplegen.

Media Brand Strategy Privacy